College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters werkt op grond van de kerkorde als een zelfstandig college onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het college wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, boekhouder en een aantal leden. Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat er faciliteiten zijn zodat de gemeente “kerk” kan zijn. Dat betekent:

  1. Een goed beheer van de gebouwen.
    De kerk, de ontmoetingsruimten en terreinen moeten in een goede staat van onderhoud verkeren, passend bij de eisen die daaraan worden gesteld.
  2. Een verantwoord beheer van de financiën
    Uitgangspunt is een sluitende begroting en jaarrekening. De reserveringen die in de balans worden opgenomen, zijn bestemd voor investeringen en groot onderhoud.
  3. Zorg voor personele zaken
    Uitgangspunt is dat er een zorgvuldig personeelsbeleid wordt gevoerd voor medewerkers en vrijwilligers.

Hoofdactiviteiten zijn:

Het college heeft als doel om zodanige materiële en financiële voorwaarden te scheppen dat de gemeente kan functioneren binnen de daarvoor vastgestelde regels, richtlijnen en kaders. Het college ontwikkelt en onderneemt beheersmatige activiteiten om de groei en ontwikkeling van de gemeente mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is dat in onze gemeenschap de verbondenheid tot uitdrukking komt door de financiële lasten gezamenlijk te dragen
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende leden:

Max Vos
Theo van der Meijden

voorzitter
secretaris 

Johan Kegge boekhouder
Overige leden:
 

Cees Swart
Gerard van Eijndhoven

 

 

 

 

 

 

©2016 Dussen/Meeuwen
Contact webmaster webbeheer@gereformeerdekerkdussen-meeuwen.nl